THERMACUT - The Cutting Company

ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pri predaj tovaru a služieb spoločnosti THERMACUT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1239, 931 01 Šamorín

  IČO: 36519588, IČ DPH: SK2020141827.

Článok I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou THERMACUT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1239, 931 01 Šamorín, IČO: 36519588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 10166/N (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, ktoré sú podnikateľmi a tovar kupujú od predávajúceho za účelom uskutočňovania svojej podnikateľskej činnosti, na strane druhej (ďalej len "kupujúci"), ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu alebo Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len "zmluva"). Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru zverejneného v sekcií „produkty“ na stránke www.thermacut.sk  a to najmä  plazmová rezacia technika, zváracia technika, horákové systémy, drážkovacia technika, páliace stroje,  náhradne diely (ďalej aj “tovar”). Predávajúci poskytuje aj služby, ktorými sú poradenské a  servisné  súvisiace s vyššie spomínaným dodávaným tovarom (ďalej len “služby”).

(2) Kupujúci je povinný sa pred uzavretím zmluvy oboznámiť s VOP predávajúceho. Tieto VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúce sa predaja tovaru, poskytnutia služby a to od okamihu uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluvné strany“). Okamihom uzavretia zmluvy je kupujúci viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi súhlas. VOP bližšie vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán. Tieto VOP sú riadne zverejnené na webovom sídle predávajúceho www.thermacut.sk.

(3) Uzavretím zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný obchodno-záväzkový vzťah sa riadi ustanoveniami zmluvy a týmito VOP. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (predovšetkým zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)).

(4) VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré zmluvné strany medzi sebou uzatvárajú. Odchylné dojednania zmluvy majú prednosť pred znením VOP.

(5) Akékoľvek odchýlky od VOP musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou v zmluve, inak sú neplatné.

(6) Predávajúci je oprávnený VOP priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne úplné znenie aktualizovaných VOP predávajúci vždy vydá v písomnej forme a zverejní na svojej internetovej stránke.

(7) V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP alebo zmluvy nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.

(8) Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.

Článok II. Objednávka a uzavretie Zmluvy

(1) Objednávkou (na účely VOP) je jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu, s cieľom dostať od predávajúceho objednané plnenie (ďalej len “tovar”).

(2) Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy.

(3) Objednávku musí kupujúci zaslať predávajúcemu písomne poštou, faxom alebo e-mailom a musí obsahovať tieto údaje:

a. identifikačné údaje kupujúceho: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o prevzatí tovaru,

b. predmet objednávky: množstvo, rozmer, typ (druh, kvalitu) objednaného tovaru, spôsob balenia,

c. požadovanú dobu plnenia resp. termín dodávky, dodacie podmienky,

(4) K objednávke uplatnenej u predávajúceho prvýkrát, predloží kupujúci kópiu výpisu z Obchodného registra (nie staršieho ako 3 mesiace). Pokiaľ kupujúci nie je zapísaný v Obchodnom registri, predloží kópiu Živnostenského listu (nie staršieho ako 3 mesiace) a potvrdenie o registrácii DPH (ak je Kupujúci platiteľom DPH). Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj inak.

(5) Predávajúci písomne potvrdí objednávku (listom alebo elektronicky) do troch pracovných dní (ďalej len “potvrdenie objednávky”) okrem prípadov, keď objednávka neobsahuje požadované údaje alebo predávajúci nie je schopný dodržať požadovaný termín plnenia.

(6) Na základe potvrdenej objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky riadne a včas.

(7) Kupujúci je viazaný odoslanou objednávkou ako aj uzatvorenou zmluvou s predávajúcim a nie je oprávnený ich jednostranne zrušiť ak zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.

(8) Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho a potvrdením objednávky predávajúcim. Na uzavretie kúpnej zmluvy postačuje aj  samotná objednávka kupujúceho a potvrdenie objednávky predávajúcim.

(9) Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená osobitná Rámcová kúpna zmluva, tak zmluvné strany v období jej platnosti a účinnosti neuzatvárajú medzi sebou kúpne zmluvy podľa predchádzajúceho odseku. Tieto sa považujú za uzavreté poskytnutím plnenia podľa objednávky kupujúceho, potvrdenej predávajúcim.

(10) Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať každú zmenu svojich identifikačných údajov.

Článok III. Kúpna cena, platobnépodmienky

(1) Výška kúpnej ceny sa dojednáva v zmluve. Ak výška kúpnej ceny nie je dojednaná v zmluve určia ju zmluvné strany dohodou v objednávke. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, uvádza sa cena bez DPH.

(2) Dohodnutú kúpnu cenu môže predávajúci zvýšiť, ak dôjde v období od potvrdenia objednávky do jej splnenia k zvýšeniu cien subdodávateľa (výrobcu tovaru). Zvýšenie ceny oznámi predávajúci bez meškania kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nebude so zvýšením kúpnej ceny súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť, musí však zaplatiť pôvodne dohodnutú cenu za už prípadne naskladnený tovar.

(3) V prípade zmeny kúpnej ceny u nepotvrdenej objednávky informuje predávajúci kupujúceho o tejto zmene. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený objednávku zrušiť. Ak kupujúci objednávku nezruší do 5 dní, predpokladá sa, že so zmenenou cenou súhlasí a predávajúci mu zašle potvrdenie objednávky. Takúto potvrdenú objednávku už nemôže kupujúci zrušiť.

(4) Pri poskytnutí služieb predávajúcim a to poradenské, servisné,  súvisiace s dodávaným tovarom nie sú súčasťou ceny tovaru.

(5) Kúpna cena tovaru je dohodnutá pri železničnej doprave do dohodnutej stanice naloženia tovaru, pri automobilovej doprave do dohodnutého miesta nakládky, ak sa strany nedohodnú inak.

(6) Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe faktúry vystavenej predávajúcim, doručenej poštou alebo kuriérom (prepravnou službou). Faktúru predávajúci môže zaslať kupujúcemu aj v elektronickej forme v súlade s platnými právnymi predpismi na určený email.

Faktúra bude obsahovať najmä nasledujúce údaje:

a. označenie faktúry a jej číslo,

b. obchodné meno, sídlo predávajúceho a kupujúceho a identifikačné číslo kupujúceho a predávajúceho,

c. predmet dodávky (množstvo a špecifikáciu dodaného tovaru) a deň splnenia (dodania tovaru),

d. deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti,

e. obchodné meno banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

f. kúpnu cenu za tovar a celkovú fakturovanú sumu,

g. číslo objednávky,

h. ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.

(7) Lehota splatnosti faktúr predávajúceho je 14 dní odo dňa jej vystavenia, ak v zmluve/objednávke nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

(8) Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

(9) Faktúra je zaplatená bez ohľadu na spôsob platenia dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý jeden deň omeškania. Nárok predávajúceho na zákonný úrok z omeškania tým nie je dotknutý.

(10) V prípade meškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho, s ktorými je voči predávajúcemu v omeškaní. Po túto dobu nie je predávajúci v meškaní s dodaním tovaru.

(11) Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti faktúry sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

(12) Kúpna cena za dodaný tovar, ani jej časť, nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

(13) Kupujúci nie je oprávnený zadržať alebo krátiť platbu predávajúcemu z dôvodu existencie protipohľadávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

Článok IV. Dodacie lehoty a splnenie dodávky

(1) Dodacie lehoty začínajú plynúť dátumom potvrdenia objednávky tovaru alebo služieb predávajúcim, v prípade ak objednávka obsahuje všetky potrebné údaje vymedzené v článku II. bod 3, 4 týchto VOP.

(2) Pokiaľ sa v zmluve/objednávke predpokladá jej dodatočná konkretizácia, bez ktorej nie je možné objednaný tovar dodať, začne dodacia lehota plynúť až dňom doručenia tejto konkretizácie predávajúcemu.

(3) Ak bola medzi predávajúcim a kupujúcim dojednaná zálohová platba, dodacia lehota začne plynúť odo dňa pripísania tejto zálohovej platby na účet predávajúceho.

(4) Dodávka je splnená týmito spôsobmi:

a. odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu (osoba – dopravca poverený kupujúcim na prevzatie tovaru predloží písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený predmet dodávky /číslo objednávky, prípadne označenie tovaru, množstvo/, adresa, meno a podpis kupujúceho s pečiatkou a priezviskom a menom osoby poverenej kupujúcim na prevzatie tovaru)

b. prevzatím tovaru kupujúcim v sídle predávajúceho. Čas vykládky tovaru si zmluvné strany vopred určia v zmluve/objednávke

c. odovzdaním tovaru kuriérovi (prepravná kuriérska služba) v sídle predávajúceho. Čas doručenia tovaru si zmluvné strany vopred určia v zmluve/objednávke v súlade s prepravnými podmienkami určenej kuriérskej služby

d. iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v zmluve/objednávke.

(5) Pri nepredložení poverenia na prevzatie tovaru osobou poverenou kupujúcim, v prípade, že už dodávaný tovar nemôže predávajúci dodať z dôvodu neplatenia predchádzajúcich dodávok kupujúcim a v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v dohodnutom termíne sa dodávka považuje za splnenú. V týchto prípadoch môže predávajúci tovar uskladniť na účet a riziko kupujúceho.

(6) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list so špecifikáciou dodaného tovaru alebo iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru. V prípade, že obal tovaru dodaného prostredníctvom prepravcu vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti nie je možné neskôr uplatniť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenie tovaru.

(7) Kupujúci je povinný prevziať tovar v termíne dohodnutom s predávajúcim v zmluve/objednávke alebo inak v písomnej forme. V prípade porušenia tohto ustanovenia VOP je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý jeden deň omeškania s prevzatím tovaru. Ak kupujúci tovar neprevezme ani dodatočne do 30 dní odo dňa, kedy bol povinný tovar riadne prevziať, bude sa takéto jeho konanie považovať za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Nárok predávajúceho na náhradu škody ostáva zachovaný v plnej výške a to i v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty alebo sankcií v zmysle tohto bodu, prípadne i ďalšie iné nároky, zostávajú nedotknuté.

(8) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom splnenia dodávky tovaru.

(9) V prípade nedodržania termínu dodania tovaru predávajúcim, kupujúci písomne stanoví predávajúcemu primeranú dodatočnú lehotu na dodanie tovaru. Po jej  uplynutí môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

(10) Dodacie lehoty a termíny sa predlžujú o obdobie mimoriadnych a nezavinených okolností ( v zmysle § 374 ods. 1 Obchodného zákonníka), ktoré spôsobili závažnú prevádzkovú poruchu a znemožnili dodanie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním tovaru, ak toto omeškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ktoré nastali na strane predávajúceho alebo jeho subdodávateľa.

(11) Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 % hodnoty tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 10 % hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené.

(12) Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

Článok V. Odstúpenie od Zmluvy

(1) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že:

a. jedna zo zmluvných strán poruší zmluvu podstatným spôsobom,

b. na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,

c. vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie,

d. nastane prípad dohodnutý zmluve alebo uvedený v týchto VOP alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise,

d. zmluvná strana poruší zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť s ktorej plnením je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou.

 (2) Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť vymedzený dôvod odstúpenia. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI. Tovar

6.1 Ponuky

Ponuky predávajúceho sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

6.2 Kvalita

Kvalita tovaru musí zodpovedať požiadavkám výrobcom stanovených technických špecifikácii.

6.3 Obaly

Tovar je balený vždy v odporúčaných obaloch výrobcom alebo v dohodnutých obaloch.

6.4 Záruka za akosť tovaru

(1) Predávajúci ručí za akosť dodaného tovaru.

(2) V prípade, že zmluva/objednávka alebo zvláštna dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim nestanoví osobitné požiadavky na technické znaky akosti tovaru, podmienky kvalitatívnej špecifikácie tovaru, nároky z nedostatkov tovaru a pod., platia pre hodnotenie kvality normy výrobcu tovaru.

(3) Predávajúci neručí za nepatrné odchýlky (rozmery, farba, hmotnostné rozdiely a pod.), ktoré nemajú podstatný vplyv na používanie tovaru.

(4) Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky a trvá podľa určenia výrobcu tovaru.

6.5 Zodpovednosť za nedostatky tovaru

(1) Pre uplatnenie zodpovednosti za nedostatky tovaru sa použijú ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak zmluva/objednávka, alebo tieto VOP neustanovujú inak.

(2) Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí a v prípade zjavných nedostatkov (reklamácie) je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol, a oznámiť predávajúcemu písomne (faxom, e-mailom, spolu s reklamačným protokolom) zjavné nedostatky bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru ( najneskôr do 3 dní od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim). Chýbajúce množstvo dodaného tovaru sa považuje za zjavný nedostatok.

(3) Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu skryté nedostatky bez zbytočného odkladu po ich zistení v rámci poskytnutej záručnej doby. Nedostatky tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvie. V prípade vzniku škody v dôsledku porušenia povinností, vyplývajúcich z tohto ustanovenia VOP, znáša riziko škody kupujúci.

(4) V oznámení nedostatkov musí kupujúci uviesť:

a. popis nedostatku tovaru,

b. spôsob akým sa nedostatok prejavuje.

(5) Uplatnená reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, vystavenej za dodaný (reklamovaný) tovar.

(6) Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho a to buď priamo v sídle predávajúceho, písomne na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky prostredníctvom emailu označeného ako „reklamácia tovaru“ a číslom objednávky na základe, ktorej bol tovar dodaný. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, kedy bola reklamácia predávajúcemu doručená.

(7) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak je reklamácia opodstatnená, predávajúci je zároveň v tejto lehote povinný odstrániť reklamované nedostatky tovaru.

(8) Predávajúci nie je povinný vybaviť reklamáciu mimo miesta svojho sídla alebo miesta, na ktorom sa strany dohodli v zmluve/objednávke.

(9) Kupujúci je povinný v prípade reklamácie vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

(10) Predávajúci je povinný uznané nedostatky tovaru odstrániť a to buď náhradným plnením, dobropisom alebo iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. Ak je reklamácia vybavená poskytnutím náhradného plnenia, nedostatkové plnenie ostáva v majetku predávajúceho.

(11) Ďalšie nároky, nároky na náhradu nepriamych škôd a následných škôd sú zo zodpovednosti za nedostatky vylúčené.

(12) Ak je uplatnená reklamácia zjavne neopodstatnená z dôvodu, že na tovare nie sú zistené žiadne nedostatky, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s neopodstatnenou reklamáciou.

(13) Pri uplatnení zodpovednosti za nedostatky má kupujúci právo:

a. ak ide o nedostatky odstrániteľné -  na riadne, včasné a bezplatné odstránenie nedostatkov, dodanie náhradného tovaru, ak to predávajúcemu nespôsobí neprimerané náklady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

b. ak ide o nedostatky neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru -  na dodanie náhradného tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c. ak ide o nedostatky odstrániteľné, ktoré sa vyskytujú vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru -  na dodanie náhradného tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

d. ak ide o nedostatky neodstrániteľné, pre ktoré nie je možné tovar užívať na účel, na ktorý je určený -  na dodanie náhradného tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

(14) Predávajúci nezodpovedá za nedostatky, ktoré vznikli bez jeho zavinenia, ktoré vznikli použitím tovaru kupujúcim na iný účel, než na ktorý je tovar určený, chybným používaním a neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho alebo tretej osoby.

(15) Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.

Článok VII. Ochrana priemyselných práv

Všetky dokumenty vypracované predávajúcim alebo výrobcom v súvislosti s dodaním tovaru sú ich duševným vlastníctvom a iba oni majú výhradné právo na základe týchto dokumentov vyrábať alebo poskytovať služby.

Článok VIII. Výhrada vlastníctva

(1) Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar i na veci vzniknuté prepracovaním alebo spracovaním až do splnenia všetkých v súčasnosti alebo budúcnosti prislúchajúcich nárokov voči kupujúcemu. Po vystavení faktúry do jej zaplatenia platí výhrada vlastníckeho práva k dodanému tovaru pre zabezpečenie pohľadávky predávajúceho z titulu nezaplatenia pohľadávky za dodaný tovar.

(2) Ak sa kupujúci dostane do omeškania so svojimi záväzkami voči predávajúcemu, môže si predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať vyhradený tovar späť od kupujúceho za účelom uspokojenia splatných pohľadávok voči kupujúcemu a tovar inak zhodnotiť. V tomto prípade sa záväzok kupujúceho znižuje len o výnos z tohto iného zhodnotenia tovaru, po odpočítaní všetkých nákladov spojených s týmto iným zhodnotením tovaru. Pokiaľ uzná predávajúci iné zhodnotenie tovaru za nutné, zabezpečí kupujúci predávajúcemu alebo predávajúcim povereným osobám okamžite prístup k vyhradenému tovaru.

 (3) Výhrada vlastníctva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare podľa článku IV. bod 8 týchto VOP.

Článok IX. - Doručovanie

(1) Pri doručovaní písomností sú zmluvné strany povinné doručovať na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. Každú zmenu sídla, bydliska alebo adresy na doručovanie písomností je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

(2) Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosť neprevezme, táto sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za doručenú tiež v prípade, kedy adresát odmietne jej prevzatie. Dňom doručenia je v tomto prípade, deň odmietnutia prevzatia písomnosti.

(3) Za doručovanie písomnou formou sa na účely týchto VOP alebo zmluvy považuje tiež doručovanie prostriedkami emailovej komunikácie. Emailová správa sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany o doručení správy. Za potvrdenie o doručení sa na účely tohto ustanovenia VOP nepovažuje automatické potvrdenie prijatia emailovej správy. Potvrdenie sa vykoná buď samostatným emailom potvrdzujúcim doručenie alebo potvrdením o prečítaní emailovej správy.

(4) Zmluvné strany sú povinné navzájom si včas oznamovať zmenu emailovej adresy ako aj osobu poverenú vybavovaním objednávok a ostatných záležitostí vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok X. Ochrana informácii

(1) Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých hospodárskych a technických informáciách, informáciách o produktoch, cenách, metodické know-how, ako aj informáciách, tvoriacich obchodné a výrobné tajomstvo predávajúceho, s ktorými bude v súvislosti s plnením tejto zmluvy prípadne oboznámený a držať ich v tajnosti pred tretími osobami, tak počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení.

(2) Takýmito informáciami sa rozumejú skutočnosti z obchodného, technického a organizačného hľadiska predávajúceho, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu alebo cenotvorba a nie sú v obchodných kruhoch, v ktorých predávajúci pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné.

(3) Povinnosť kupujúceho zachovávať mlčanlivosť v zmysle predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na informácie:

- ktoré boli v čase sprístupnenia už verejne známe,

- ohľadom ktorých vie kupujúci preukázať, že týmito už pred ich sprístupnením oprávnene disponoval a bol oprávnený ich zverejniť tretím osobám

(4) Informácie budú považované za tajné, resp. dôverné aj v prípade, ak len časti tajných, resp. dôverných informácií pripadnú pod jednu, alebo viaceré vyššie uvedené výnimky, a to až do doby, kedy informácia sama vo svojej celosti nebude spadať pod jednu, alebo viaceré uvedené výnimky.

(5) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť, vyplývajúca pre kupujúceho z tejto zmluvy trvá bez akéhokoľvek časového obmedzenia.

(6) V prípade porušenia článku X. VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Nárok predávajúceho na náhradu škody v plnej výške v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty zostáva nedotknutý.

Článok XI. Všeobecné ustanovenia

(1) Kupujúci nemá právo nároky zo zmluvy s predávajúcim postúpiť tretej strane.

(2) Prípadné spory vzniknuté z obchodno-záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim sa títo zaväzujú riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, prípadne sa o také riešenie aspoň pokúsia.

(3) V prípade sporu v obchodných veciach s tuzemskou stranou príslušnosť súdu vychádza z ustanovení zákona č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“).

(4) Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe zmluvy/objednávky vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(5) Všetky prípadné spory zo zmlúv/objednávok, ako aj zo všetkých obchodno-záväzkových vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim podliehajú výlučne právomoci súdov Slovenskej republiky. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov podľa predchádzajúcej vety je vecne príslušný súd pre súdny obvod Nitra.

(6) Tieto VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku.

(7) Prípadným písomným potvrdením týchto VOP (napríklad i na daňovom doklade vystaveným predávajúcim) zo strany kupujúceho sa všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe akejkoľvek zmluvy/objednávky, budú vždy riadiť týmito VOP a to až do písomného odvolania tejto akceptácie doručenej predávajúcemu. Predmetné ustanovenie nemá vplyv na prípadne právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe zmluvy/objednávky, ktoré sa riadia VOP, kde došlo k akceptácii VOP iným spôsobom.

(8) Tieto VOP rušia predchádzajúce znenie VOP.

 

 

                                            ZÁRUČNÁ LISTINA

 

THERMACUT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1239, 931 01 Šamorín

IČO: 36519588

Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 10166/N

  1. Spoločnosť Thermacut Slovakia, s r.o. (ďalej len „predávajúci“) poskytuje záruku za  akosť (ďalej len „záruka“) za to, že  ním dodávaný tovar na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je v okamihu, keď je odovzdaný (dodaný) kupujúcemu, spôsobilý na použitie pre obvyklý účel.
  2. Záručná doba začína plynúť v deň dodania tovaru kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
  3. Predávajúci poskytuje záruku za akosť na tovar v nižšie uvedených záručných dobách počítaných od dátumu dodania tovaru podľa ods. 2 tejto záruky, a to za všetky nedostatky takých výrobkov, ktoré sú nepoužiteľné alebo ktorých použiteľnosť bola významne znížená v dôsledku okolností existujúcich pred okamihom, ako výrobky opustili priestory predávajúceho, najmä v dôsledku chybnej konštrukcie, nekvalitných materiálov alebo chybného dielenského spracovania. V prípade, že je taký nedostatok zistený, musí byť o tom predávajúci bez meškania písomne informovaný.
  4. Záručná doba je u plazmových zdrojov série EX-TRAFIRE  3 roky, u prenosných rezacích strojov série EX-TRACK  2 roky a u všetkých ostatných výrobkov 12 mesiacov.
  5. Ak kupujúci v záručnej dobe zistí, že výrobok má nedostatok, na ktorý sa vzťahuje táto záruka, je povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu, v súlade s občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
  6. Záruka za akosť sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru vzniknuté v dôsledku jeho bežného používania a tak isto nezahŕňa škodu vzniknutú od okamihu, kedy bol tovar dodaný kupujúcemu podľa bodu 2 tejto záruky, a v dôsledku nesprávneho alebo nedbalého zaobchádzania kupujúceho s tovarom, použitím nadmernej sily, nevhodného vybavenia alebo potrieb alebo v dôsledku iných vplyvov nesúvisiacich s pôvodným účelom použitia výrobku.
  7. Zodpovednosť predávajúceho taktiež zaniká v prípade akejkoľvek zmeny alebo opravy tovaru, ktorá bola prevedená nesprávne užívateľom alebo tretími stranami, alebo ktorá nebola vykonaná predávajúcim alebo treťou stranou, ktorá má oprávnenie predajcom k takejto činnosti. 

 

 

THERMACUT® využívá súbory Cookies pre prispôsobenie našich stránok. Umožňuje nám pochopiť, akým spôsobom využívate naše webové stránky. Súbory cookies sú malé dátové soubory, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu stránok. Viac informácií o súborech Cookies nájdete tu. Kliknutím na tlačítko „Rozumiem“ alebo akýkoľvek odkaz mimo túto lištu súhlasíte s ich využívaním.