THERMACUT - The Cutting Company

pre reklamáciu použite nasledujúci link:

https://thermacut.com/support/complaints/ZAVEDENÍ SYSTÉMU NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ PRO SKUPINU IBGNÁKUPNÁ POLITIKA SKUPINY IBG

Nákupná politika skupiny IBG Group                                                                         

My v skupine IBG Group sme sa zaviazali dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia, presadzovať ľudské práva a pracovné normy a chrániť životné prostredie, a to v našich vlastných projektoch i vo vzťahu k našim obchodným partnerom. Táto nákupná politika definuje základné požiadavky, ktoré musia dodávatelia splniť, aby dodržali normy IBG.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

■     Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

■     Záväzok  neustáleho zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

■     Používať alebo nastaviť primeraný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Ľudské práva a pracovné normy

 

■     Pracovný čas: Dodržiavať platné zákony a nariadenia špecifické pre prácu v danom odvetví týkajúce sa pracovného času, vrátane zákonov o nadčasoch.

■     Mzdy a výhody: Poskytovať mzdu a výhody, ako to predpisujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, vrátane zákona o minimálnej mzde, a v súlade so zaužívanou praxou v priemysle a na miestnych trhoch práce.

■     Nediskriminácia a spravodlivosť: Uplatňovať zásady rovnakých príležitostí a spravodlivého zaobchádzania. Netolerancia akejkoľvek formy diskriminácie alebo verbálneho či fyzického obťažovania zamestnancov.

■     Sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania: Uznávať, ak je to právne prípustné, právo na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie zamestnancov.

■     Žiadne nútené práce: Netolerovať akúkoľvek formu nútených prác vrátane nútenej väzenskej práce, neslobodnej práce, nútenej práce, otrockej práce alebo akejkoľvek inej formy obchodovania s ľuďmi.

■     Žiadna detská práca: Dodržiavať požiadavky na minimálny produktívny vek predpísané vnútroštátnymi zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

 

Plnenie požiadaviek právnych predpisov a integrita

 

Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia, najmä:

■     Zákaz korupcie a úplatkárstva: Nepodieľať sa na ani netolerovať žiadnu formu korupcie či úplatkárstva, a to konkrétne na platby, ilegálne provízie alebo iné formy výhod poskytnuté za účelom ovplyvnenia rozhodnutia.

■     Hospodárska súťaž a protimonopolné konanie: Podnikať v súlade so všetkými platnými protimonopolnými zákonmi a nariadeniami/ zákonmi o hospodárskej súťaži.

■     Konflikt záujmov: Zabrániť všetkým konfliktom záujmov alebo situáciám, ktoré sa javia ako potenciálny konflikt záujmov v obchodných rokovaniach s IBG alebo tretími stranami.

■     Dôvernosť: Zachovávať dôvernosť obchodných, finančných a technických údajov, ako aj korešpondencie spoločnosti IBG; neodcudziť hmotné alebo duševné vlastníctvo spoločnosti IBG alebo iných spoločností.

 

Ochrana životného prostredia

 

■     Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia a medzinárodné normy v oblasti ochrany a zachovania životného prostredia.

■     Zaviazať sa k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia.

■     Použiť alebo nastaviť primeraný systém riadenia ochrany životného prostredia.

 

Dodávateľský reťazec

 

Vynaložiť primerané úsilie na podporu vlastných dodávateľov a subdodávateľov, aby konali v súlade so zásadami tejto politiky.

11/2013