THERMACUT - The Cutting Company

pre reklamáciu použite nasledujúci link:

http://complaint.thermacut.net/

 

NÁKUPNÁ POLITIKA SKUPINY IBG

Nákupná politika skupiny IBG Group                                                                         

My v skupine IBG Group sme sa zaviazali dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia, presadzovať ľudské práva a pracovné normy a chrániť životné prostredie, a to v našich vlastných projektoch i vo vzťahu k našim obchodným partnerom. Táto nákupná politika definuje základné požiadavky, ktoré musia dodávatelia splniť, aby dodržali normy IBG.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

■     Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

■     Záväzok  neustáleho zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

■     Používať alebo nastaviť primeraný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Ľudské práva a pracovné normy

 

■     Pracovný čas: Dodržiavať platné zákony a nariadenia špecifické pre prácu v danom odvetví týkajúce sa pracovného času, vrátane zákonov o nadčasoch.

■     Mzdy a výhody: Poskytovať mzdu a výhody, ako to predpisujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, vrátane zákona o minimálnej mzde, a v súlade so zaužívanou praxou v priemysle a na miestnych trhoch práce.

■     Nediskriminácia a spravodlivosť: Uplatňovať zásady rovnakých príležitostí a spravodlivého zaobchádzania. Netolerancia akejkoľvek formy diskriminácie alebo verbálneho či fyzického obťažovania zamestnancov.

■     Sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania: Uznávať, ak je to právne prípustné, právo na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie zamestnancov.

■     Žiadne nútené práce: Netolerovať akúkoľvek formu nútených prác vrátane nútenej väzenskej práce, neslobodnej práce, nútenej práce, otrockej práce alebo akejkoľvek inej formy obchodovania s ľuďmi.

■     Žiadna detská práca: Dodržiavať požiadavky na minimálny produktívny vek predpísané vnútroštátnymi zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

 

Plnenie požiadaviek právnych predpisov a integrita

 

Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia, najmä:

■     Zákaz korupcie a úplatkárstva: Nepodieľať sa na ani netolerovať žiadnu formu korupcie či úplatkárstva, a to konkrétne na platby, ilegálne provízie alebo iné formy výhod poskytnuté za účelom ovplyvnenia rozhodnutia.

■     Hospodárska súťaž a protimonopolné konanie: Podnikať v súlade so všetkými platnými protimonopolnými zákonmi a nariadeniami/ zákonmi o hospodárskej súťaži.

■     Konflikt záujmov: Zabrániť všetkým konfliktom záujmov alebo situáciám, ktoré sa javia ako potenciálny konflikt záujmov v obchodných rokovaniach s IBG alebo tretími stranami.

■     Dôvernosť: Zachovávať dôvernosť obchodných, finančných a technických údajov, ako aj korešpondencie spoločnosti IBG; neodcudziť hmotné alebo duševné vlastníctvo spoločnosti IBG alebo iných spoločností.

 

Ochrana životného prostredia

 

■     Dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia a medzinárodné normy v oblasti ochrany a zachovania životného prostredia.

■     Zaviazať sa k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia.

■     Použiť alebo nastaviť primeraný systém riadenia ochrany životného prostredia.

 

Dodávateľský reťazec

 

Vynaložiť primerané úsilie na podporu vlastných dodávateľov a subdodávateľov, aby konali v súlade so zásadami tejto politiky.

11/2013

 

THERMACUT® využívá súbory Cookies pre prispôsobenie našich stránok. Umožňuje nám pochopiť, akým spôsobom využívate naše webové stránky. Súbory cookies sú malé dátové soubory, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu stránok. Viac informácií o súborech Cookies nájdete tu. Kliknutím na tlačítko „Rozumiem“ alebo akýkoľvek odkaz mimo túto lištu súhlasíte s ich využívaním.